نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 30 تیر ماه 1401