نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،دوشنبه 3 مرداد ماه 1401