نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 4 مرداد ماه 1401