نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،چهارشنبه 5 مرداد ماه 1401