نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 5 مرداد ماه 1401