نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،6 مرداد ماه 1401