نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،یکشنبه 9 مرداد ماه 1401