نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،چهارشنبه 12 مرداد ماه 1401