نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،چهارشنبه 12 مرداد ماه 1401