نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 13 مرداد ماه 1401