نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 25 مرداد ماه 1401