نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 25 مرداد ماه 1401