نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،دوشنبه 31 مرداد ماه 1401