نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،دوشنبه 31 مرداد ماه 1401