نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،دوشنبه 31 مرداد ماه 1401