نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، سه شنبه 1 شهریور ماه 1401