نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی، سه شنبه 1 شهریور ماه 1401