نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،پنجشنبه 3 شهریور ماه 1401