نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،یکشنبه 6 شهریور ماه 1401