نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،یکشنبه 6 شهریور ماه 1401