نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،دوشنبه 7 شهریور ماه 1401