نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،دوشنبه 7 شهریور ماه 1401