نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،دوشنبه 7 شهریور ماه 1401