نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 8 شهریور ماه 1401