نگاهی به صفحه نخست روزنامه استقلال جوان،سه شنبه 8 شهریور ماه 1401