نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 8 شهریور ماه 1401