نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،سه شنبه 8 شهریور ماه 1401