نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، چهارشنبه 9 شهریور ماه 1401