نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی، دوشنبه 14 شهریور ماه 1401