نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 15 شهریور ماه 1401