نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، چهارشنبه 16 شهریور ماه 1401