نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی، چهارشنبه 16 شهریور ماه 1401