نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، چهارشنبه 23 شهریور ماه 1401