نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی، چهارشنبه 23 شهریور ماه 1401