نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، پنجشنبه 24 شهریور ماه 1401