نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، سه شنبه 29 شهریور ماه 1401