نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی، چهارشنبه 6 مهر ماه 1401