نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی، پنجشنبه 7 مهر ماه 1401