نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل، پنجشنبه 7 مهر ماه 1401