نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، شنبه 9 مهر ماه 1401