نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی، یکشنبه 17 مهر ماه 1401