نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی، سه شنبه 19 مهرماه 1401