نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، سه شنبه 19 مهر ماه 1401