نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی، سه شنبه 19 مهر ماه 1401