نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی، سه شنبه 3 آبان ماه 1401