نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی، روزنامه خبرورزشی، چهارشنبه 4 آبان