نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی، چهارشنبه 4 آبان ماه 1401