نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی، شنبه 7 آبان ماه 1401