نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی، یکشنبه 8 آبان ماه 1401