نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، دوشنبه 9 آبان ماه 1401